Khi bạn sử dụng website (đọc, xem hoặc tương tác) haisanphuquoc.info là bạn chấp nhận với tất cả các điều khoản có sẵn hoặc sắp có của website haisanphuquoc.info.

Hiện tại website Haisanphuquoc.info không lấy hoặc xin phép lấy bất cứ thông nào từ người sử dụng. (Trừ hành động người sử dụng chủ động để lại thông tin cá nhân thông qua các tính năng bình luận, đặt hàng của website Haisanphuquoc.info).